Evidencija i plaćanje dospelih obaveza

Mogućnosti

 • Evidencija ulaznih faktura i profaktura
 • Avansni i konačni računi sa praćenjem stanja avansa
 • PDV evidencija
 • Formiranje predloga za plaćanje sa, opciono, obaveznim odobravanjem elektronskim potpisom
 • Formiranje elektronskog virmana

Veze sa aplikacijama

 • Finansije
  • knjiženje ulaznih faktura i avansnih računa
 • ORDER
  • slanje dokumenata po kojima je potrebno izvršiti plaćanje u Likvidaturu
 • RoMa
  • slanje dokumenata po kojima je potrebno izvršiti plaćanje u Likvidaturu
 • UgoPos
  • slanje dokumenata po kojima je potrebno izvršiti plaćanje u Likvidaturu